Kategorie
Definicje Eponimy

Zespół skalisto-klinowy Jacoda (Petro-sphenoid syndrome of Jacod)

 • Powstaje na skutek rozprzestrzeniania się nowotworu nosogardła w kierunku zatoki klinowej i jamistej.
 • Ucisk na nerwy – II, III, IV, V i VI.
 • Neuralgia nerwu trójdzielnego z unieruchomieniem gałki ocznej i utratą wzroku.
 • Rozpoczyna się od porażenia nerwu odwodzącego i bólu okolicy nadoczodołowej i szczęki.
 • Przeczulica skóry twarzy, połowy języka i policzka, zaburzenia funkcji mięśni żucia.
Kategorie
Objawy

Triada Trottera (Trotter’s triad)

Opisana w 1911 roku triada objawów nowotworu części nosowej gardła

 1. osłabienie słuchu (niedrożność trąbki słuchowej)
 2. neuralgia V3
 3. ograniczenie ruchomości podniebienia miękkiego (naciek mięśnia dźwigacza podniebienia miękkiego
Kategorie
Klasyfikacje TNM

Nowotwory masywu szczękowo-sitowego – stadia zaawansowania (Maxillofacial neoplasms – staging)

 • 0 – Tis, N0, M0
 • I – T1, N0, M0
 • II – T2, N0, M0
 • III – T1,T2, N1, M0;
  T3. N0, N1, M0
 • IVa – T1, T2, T3, N2, M0;
  T4a, N0, N1, N2, M0
 • IVb – T4b, każde N, M0
  każde T, N3, M0
 • IVc – każde T, każde N, M
Kategorie
Klasyfikacje TNM

Nowotwory masywu szczękowo-sitowego – klasyfikacja TNM (Maxillofacial neoplasm – TNM classification)

T

Nowotwory zatoki szczękowej

 • T1 – guz ograniczony do błony śluzowej zatoki szczękowej bez naciekania i niszczenia kości
 • T2 – guz nacieka lub niszczy kość obejmując podniebienie twarde i/lub przewód nosowy środkowy, nie penetruje na tylną ścianę zatoki i wyrostki skrzydłowe
 • T3 – guz nacieka jedną z wymienionych struktur – tylna ściana zatoki szczękowej, tkanka podskórna, ściana dolna lub przyśrodkowa oczodołu, dół skrzydłowo-podniebienny, sitowie
 • T4a – guz nacieka przedni odcinek oczodołu, skórę policzka, wyrostki skrzydłowe, dół podskroniowy, blaszkę sitową kości sitowej, zatokę klinową lub czołową
 • T4b – guz nacieka: szczyt oczodołu, oponę twardą, środkowy dół czaszki, nerwy czaszkowe (poza V2), część nosową gardła lub stok

Jama nosa i sitowie

 • T1 – guz ograniczony do jednej okolicy bez naciekania kości
 • T2 – guz obejmuje dwie okolice w pojedynczym regionie lub szerzy się, obejmując sąsiedni region w kompleksie nosowo-sitowym z lub bez naciekania kości
 • T3 – guz nacieka ścianę dolną lub przyśrodkową oczodołu, zatokę szczękową, podniebienie, blaszkę sitową kości sitowej
 • T4a – guz nacieka: przedni odcinek oczodołu, skórę nosa i policzka, w niewielkim stopniu przedni dół czaszki, wyrostki skrzydłowe, zatokę klinową lub czołową
 • T4b – guz nacieka: szczyt oczodołu, oponę twardą, środkowy dół czaszki, nerwy czaszkowe (poza V2), część nosową gardła lub stok

N

 • N1 – przerzut w pojedynczym węźle chłonnym po stronie guza < 3 cm
 • N2a – przerzut w pojedynczym węźle chłonnym po stronie guza  3 – 6 cm
 • N2b – przerzuty w licznych węzłach chłonnych po stronie guza, żaden nie przekracza 6 cm
 • N2c –  przerzuty obustronne lub po stronie przeciwnej, ale żaden węzeł nie przekracza 6 cm
 • N3 – przerzut w węźle chłonnym przekraczający 6 cm
Kategorie
Artykuły

Rak jamy ustnej – czynniki pogarszające rokowanie (Oral cavity cancer – poor prognosis risk factors)

 1. liczba węzłów z potwierdzonymi przerzutami
 2. niższy poziom szyi z zajętymi węzłami chłonnymi
 3. unieruchomienie węzła chłonnego (cecha makroskopowa przekraczania torebki)
 4. mikroskopowe cechy przekraczania torebki
 5. przerzuty obustronne lub przeciwstronne do ogniska pierwotnego
Kategorie
Artykuły

Rak jamy ustnej – czynniki podwyższonego ryzyka wystąpienia przerzutów ukrytych (Oral cavity cancer – silent metastases risk factors)

 1. głębokość nacieku > 4 mm
 2. słabe zróżnicowanie histologiczne
 3. naciekające szerzenie się guza
 4. naciekanie nerwów i naczyń
 5. brak odpowiedzi limfocytarnej w otoczeniu guza
 6. wzrost rozproszony i wieloogniskowy guza
Kategorie
Artykuły

Rak jamy ustnej – czynniki prognostyczne (Oral cavity cancer – prognostic factors)

 1. wielkość guza (T)
 2. obecność przerzutów do 2 lub więcej węzłów chłonnych i naciekanie pozatorebkowe
 3. pozytywne marginesy resekcji
 4. sposób szerzenia się guza (rozlany, rozproszony, palczasty vs spychający, uciskający)
 5. wiek chorego i jego schorzenia towarzyszące
Kategorie
Klasyfikacje TNM

Klasyfikacja T nowotworu jamy ustnej (T classification of the oral cavity cancer)

 • Ti – nowotwór przedinwazyjny
 • T1 – guz mniejszy od 2 cm w największym wymiarze
 • T2 – guz mniejszy od 4 cm w największym wymiarze
 • T3 – guz przekracza 4 cm w największym wymiarze
 • T4 (warga) – guz przekracza korową warstwę kości, nacieka nerw zębodołowy dolny, dno jamy ustnej lub skórę twarzy
 • T4a (jama ustna) – guz nacieka głębokie zewnętrzne mięśnie języka, zatokę szczękową, skórę twarzy
 • T4b (jama ustna) – guz nacieka mięśnie żwacze, wyrostek skrzydłowy, podstawę czaszki i/lub tętnicę szyjną wewnętrzną
Kategorie
Artykuły

Histologiczne cechy dysplazji (Histological features of displasia)

 • polimorficzne komórki
 • duże, nadbarwliwe jądra o różnej wielkości i kształcie
 • zwiększona liczba jąderek
 • zwiększona liczba mitoz, ale wygląd figur podziału jest prawidłowy
 • stłoczenie i chaotyczny układ komórek
 • utrata polarności komórek podstawnych
 • przedwczesne rogowacenie niektórych komórek
 • obecność mitoz w komórkach powyżej części przypodstawnej
 • możliwa obecność stanu zapalnego w podścielisku
Kategorie
Definicje Klasyfikacje

Dysplazja i rak przedinwazyjny (Dysplasia and carcinoma in situ)

 • Dysplazja małego stopnia – zmiany obejmują 1/3 dolną grubości nabłonka
 • Dysplazja średniego stopnia – zmiany obejmują dolne 2/3 grubości nabłonka
 • Dysplazja dużego stopnia – nieprawidłowe komórki znajdują się również w górnej 1/3 grubości nabłonka

Rak przedinwazyjny (Carcinoma in situ) różni się od dysplazji dużego stopnia występowaniem atypowych figur podziału oraz zajęciem prawie całej grubości nabłonka.