Kategorie
Techniki chirurgiczne

Tympanoplastyka otwarta – etapy zabiegu

1. Dostęp

– cięcie skórne zauszne tylno-górne umożliwia dostęp do wyrostka i epitympanum
–  tkanki miękkie przecięte w 2 warstwach – skóra i tkanka podskórna oraz mięśnie i okostna
– druga warstwa nacinana w kształcie litery T – cięcie pionowe przez szczyt wyrostka, a poziome przez kresę skroniową

2. Antromasteidektomia

– zdjęcie warstwy korowej
– powierzchnia frezowania w kształcie trójkąta równoramiennego z podstawą skierowaną do góry w kierunku opon środkowego dołu czaszki, a kąt ostry w stroną szczytu wyrostka sutkowego; ograniczenie przednie to PSZ, a tylne to zatoka esowata
– antrum znajduje się za 1/3 górną ściany PSZ
– otwarcie jest stopniowo zwężane przez uwypuklenie zatoki esowatej
– otwarcie ma sięgnąć poziomu kanału półkolistego bocznego oraz kanału nerwu twarzowego niżej w kierunku wyrostka

3. Zniesienie tylnej i górnej ściany PSZ

– obniżenie tylnej ściany do ok. 0,5 cm powyżej kanału półkolistego bocznego i kontrola łańcucha kosteczek
– znoszenie pozostałej części obramowania kanału na poziomie antrum, a potem wzdłuż nerwu twarzowego
– należy unikać pozostawienia kości nad kanałem nerwu VII (wysoka ostroga nerwu twarzowego, powoduje zawsze zwężenie jamy pooperacyjnej)
– otwarcie zachyłka nerwu VII
– należy zachować strunę bębenkową, chyba, że jest objęta perlakiem

4. Oczyszczenie tkanek zapalnych ucha środkowego

– kontrola nerwu VII
– ocena strzemiączka i okienka owalnego (umożliwia decyzję odnośnie rekonstrukcji)
– ocena drożności trąbki słuchowej i ew. jej poszerzenie
– oczyszczenie zachyłka nadbębenkowego i zatoki bębenkowej

5. Rekonstrukcja błony bębenkowej i łańcucha kosteczek słuchowych

– należy usunąć główkę młoteczka, gdyż jej pozostawienie upośledza ruchomość przeszczepionej błony bębenkowej

6. Wytworzenie płatów do obliteracji jamy pooperacyjnej

płat Palvy – płat mięśniowo-okostnowy z wyrostka użyty jest do obliteracji wyrostka, a obrócony o 90* płat mięśniowo-ochrzęstnowy z małżowiny usznej do zamknięcia warstwowego za uchem

7. Poszerzenie PSZ

– wycięcie 1 cm chrząstki PSZ
– nacięcie skóry PSZ na godz. 12, aby możliwy był wgląd do epitympanum

8. Opatrunek

– spongostan na struktury rekonstruowane
– reszta PSZ wypełniona setonami a Atecortinem
– lekki opatrunek zewnętrzny przez okres 1-2 tygodni
– całkowite wygojenie zwykle po 1-3 miesiącach

/wg. prof. K. Niemczyka

Kategorie
Techniki chirurgiczne Wskazania

Tympanoplastyka otwarta – wskazania

1. przyzwyczajenie chirurga

2. rozległa destrukcja tylnej ściany PSZ

3. pacjent niewspółpracujący, nieakceptujący konieczności kontroli pooperacyjnej lub operacji typu „second look”

/wg. prof. K. Niemczyka

Kategorie
Klasyfikacje Techniki chirurgiczne

Klasyfikacja operacji tympanoplastycznych (Klinika Otolaryngologii WUM)

I. Tympanoplastyka otwarta (ang. canal wall down)

Jest podstawową techniką otochirurgiczną. Charakteryzuje się wykonaniem antromasteidektomii i zniesieniem tylnej i górnej ściany PSZ do poziomu kanału półkolistego bocznego i sutkowego odcinka nerwu twarzowego.

II. Tympanoplastyki zamknięte (ang. canal wall up)

W tej technice zawsze zachowana jest w całości tylna ściana PSZ oraz brak jest jakiegokolwiek poszerzenia obramowania kostnego jamy bębenkowej.

1. Tympanoplastyka zamknięta bez mastoidektomii – przez PSZ z cięcia zausznego lub wewnątrzprzewodowego

2. Tympanoplastyka zamknięta z masteidektomią (dostęp podwójny)
– oczyszczenie wyrostka sutkowego i udrożnienie ujścia z jamy bębenkowej do antrum i wyrostka oraz rekonstrukcja błony bębenkowej i kosteczek słuchowych przez PSZ; cięcie zauszne i wewnątrzuszne

3. Tympanoplastyka zamknięta z masteidektomią i obliteracją – zabieg wykonany z wypełnieniem wyrostka sutkowego tkanką tłuszczową  lub masą kostną z frezowania

4. Tympanoplastyka zamknięta z masteidektomią i tympanotomią tylną
– metoda preferowana w Klinice Otolaryngologii WUM
– w przypadku patologii w epitympanum poszerzana o epitympanotomię
– gdy uszkodzony jest łańcuch kosteczek epitympanotomia tylna łączona jest z tympanotomią tylną
– możliwa i polecana jest rekonstrukcja z dostępu przez tympanotomię tylną

III. Tympanoplastyki pośrednie

Zabiegi, w których wykonuje się częściowe zniesienie ściany PSZ. Obecnie nie wykonywane w Klinice Otolaryngologii WUM.

IV. Tympanoplastyki rekonstrukcyjne

Zakres otwarcie podobny jest jak w technice otwartej, ale wykonuje się rekonstrukcję ściany PSZ i obliterację wyrostka sutkowego. Obecnie nie wykonywane w Klinice Otolaryngologii WUM.

/ wg prof. K. Niemczyka

Kategorie
Definicje

Cele operacji tympanoplastycznej

1. Usunięcie tkanek zapalnych z przestrzeni ucha środkowego

2. Przywrócenie upowietrznienia jamy bębenkowej

3. Rekonstrukcja układu przewodzącego dźwięk

/wg. prof. K. Niemczyka

Kategorie
Klasyfikacje Objawy

Charakter kaszlu, rodzaje plwociny

1. Suchy, nieproduktywny

 • u chorych leczonych ACE inhibitorami (do 15% pacjentów)
 • zakażenia wirusowe
 • astma
 • choroby śródmiąższowe płuc
 • niewydolność serca

2. Mokry, produktywny

 • plwocina ropna – zakażenia bakteryjne, rozstrzenie oskrzeli, pęknięty ropień z drenażem do oskrzela
 • plwocina żółta – zakażenie wirusowe, zapalenie eozynofilowe (gł. astma)
 • plwocina śluzowa, gęsta, lepka – przewlekłe zapalenie oskrzeli, POCHP
 • plwocina przezroczysta, lepka – astma, procesy rozrostowe
 • plwocina różowa, pienista – obrzęk płuc
 • plwocina brunatna, z fragmentami grudek i czopów – grzybica, mukowiscydoza, domieszka zhemolizowanej krwi
 • plwocina z cząstkami pokarmu – dysfagia z zachłystywaniem
 • plwocina krwista – krwioplucie (różne lokalizacje)
Kategorie
Klasyfikacje

Podział czasowy kaszlu

Ostry – do 3 tygodni

Podostry – 3-8 tygodni

Przewlekły – powyżej 8 tygodni

Kategorie
Objawy

Fazy kaszlu

1. faza wdechu – głęboki wdech przy szeroko otwartej głośni

2. faza kompresji – nasilony wydech przy początkowo krótkim zamknięciu głośni (wzrost ciśnienia wewnątrzpłucnego)

3. faza wydechu – otwarcie głośni z charakterystycznym dźwiękiem

4. faza relaksacji – zmniejszenie ciśnienia wewnątrzpłucnego na skutek rozluźnienia mięśni, zmniejszone napięcie ścian oskrzeli

Kategorie
Klasyfikacje Skale

Skala „Reflux Finding Score” wg. Belafsky’ego

Służy do oceny struktur krtani w diagnostyce choroby refluksowej.

Oceniane parametry to:

 • obrzęk podgłośniowy
 • zwężenie okolicy przedsionka krtani
 • przekrwienie i obrzęk fałdów głosowych
 • rozlane zmiany obrzękowe w krtani
 • zmiany przerostowe w spoidle tylnym
 • tworzenie się ziarniny
 • gęsta wydzielina w krtani
Kategorie
Wskazania

Wskazania do usunięcia kostniaka zatoki czołowej

1. dolegliwości bólowe

2. szybki wzrost guza

3. blokada ujścia zatoki czołowej

4. zajęcie >50% objętości zatoki

5. niszczenie sąsiednich struktur

Kategorie
Klasyfikacje

Klasyfikacja kostniaków zatoki czołowej wg Chiu i Kennedy’ego

I – Przyczep kostniaka na tylno-dolnym obramowaniu zachyłka czołowego.
Guz położony jest przyśrodkowo od strzałkowej płaszczyzny blaszki papierowatej.
Wymiar przednio-tylny nie przekracza 3/4 wymiaru AP zachyłka czołowego.

II – Jak w punkcie I, ale rozmiar guza jest większy niż 3/4 wymiaru AP zachyłka czołowego.

III – Przyczep guza wewnątrz zatoki czołowej lub na przedniej ścianie zachyłka czołowego i/lub guz przekracza strzałkową płaszczyznę blaszki papierowatej.

IV – Guz zajmuje całą zatokę czołową