Kategorie
Eponimy

Zespół Younga

Budowa rzęsek nabłonka oddechowego jest prawidłowa, lecz zmieniony skład śluzu powoduje zaburzenie ich ruchomości (akumulacja lipidów powoduje wzrost lepkości i gęstości śluzu).

 

Kategorie
Eponimy

Zespół Wolframa

Znacznego stopnia niedosłuch odbiorczy, cukrzyca, poszerzenie układu moczowego, atrofia nerwu wzrokowego oraz diabetes insipidus.

 

Kategorie
Eponimy

Zespół Wildervancka

Oprócz odbiorczego oraz najczęściej również przewodzeniowego upośledzenia słuchu charakteryzuje się zrośnięciem kręgów szyjnych, porażeniem nerwu odwodzącego oraz występowaniem przetok usznych i szyjnych, rzadziej rozszczepu podniebienia.

 

Kategorie
Eponimy

Zespół Waardenburga

Niedosłuch odbiorczy, różnobarwność tęczówek, częściowe bielactwo, szerokie rozstawienie i przesunięcie do boków kątów przyśrodkowych oczu.

 

Kategorie
Eponimy

Zespół Villareta

Porażenie połowicze podniebienia, gardła, krtani i języka oraz utrata czucia w tym zakresie, zaburzenia połowicze smaku w tylnej 1/3 języka , połowicze porażenie mięśni: czworobocznego, mostkowo-obojczykowo-sutkowego, dysfagia, jednostronny zespół Hornera. Przyczyną są zaburzenia nerwów czaszkowych IX, X, XI, XII, splotu szyjnego spowodowane zmianami zapalnymi (ropień gardła), urazami okolicy przygardłowej, nowotwory ślinianek przyusznych, gardła, kłębka szyjnego, chłoniaki.

 

Kategorie
Eponimy

Zespół Vaila

Jest to nerwoból nerwu kanału skrzydłowego (nerwu Vidiusza), o charakterze napadowym, bardzo silny, piekący ból, który pojawia się zazwyczaj w nocy i budzi ze snu. Umiejscowiony za gałką oczną, promieniuje do połowy twarzy.

Zespół Verneta (syndroma forament laceratum posterius; hemiplegia velopalatopharyngolaryngea):  Porażenie połowicze podniebienia miękkiego, gardła, krtani, zaburzenia czucia w tym zakresie, zniesienie czucia maku na 1/3 tylnej części języka; porażenie połowicze mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i czworobocznego. Podłożem są zmiany nerwów IX, X, XI, spowodowane przez zmiany zapalne (zakrzep zatoki jamistej lub opuszki żyły szyjnej, przerost zapalny węzłów chłonnych górnego odcinka tętnicy szyjnej, urazowe (okolica podstawy czaszki), nowotworowe (jama nosowo-gardłowa, okolica kości skalistej).

 

Kategorie
Eponimy

Zespół Ushera

Jego istotą jest skojarzenie znacznego stopnia niedosłuchu odbiorczego lub głuchoty w okresie prelingwalnym ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki oraz zaburzeniami błędnikowymi.

Typ I: głuchota lub resztki słuchu, zaburzenia równowagi i „kurza ślepota” we wczensym           dzieciństwie

Typ II: upośledzenie słuchu znacznego stopnia, widzenie lunetowate w okresie dojrzewania,      bez zaburzeń błędnikowych

Typ III: upośledzenie słuchu niewielkiego stopnia, nieznaczne zaburzenia równowagi oraz         widzenie lunetowate

Jest to zespół dziedziczony recesywnie, spowodowany najprawdopodobniej zaburzeniami syntezy niektórych białek wchodzących w skład komórek słuchowych.

Kategorie
Eponimy

Zespół Tumarkina (kryzys otolitowy)

Szczególny przypadek wodniaka endolimfatycznego. Prazy jednostronnym szumie i upośledzeniu słuchu występuje nagła utrata równowagi. Wiąże się to z rozerwaniem woreczka, co prowadzi do zaburzenia ruchu otolitów.

Kategorie
Eponimy

Zespół Tolosy – Hunta

Jest to nawracające, bolesne porażenie mięśni oka. Występuje w każdym wieku, u osó” obojga płci. Jest to dokuczliwy, jednostronny ból oczodołu, któremu towarzyszy okresowo porażenie nerwów czaszkowych III, IV i VI. Niekiedy występują parestezje w okolicy czołowej. Przyczyną tych dolegliwości jest zmiana w okolicy zatoki jamistej lub szczeliny oczodołowej górnej.

Kategorie
Eponimy

Zespół Tapii (hemiplegiaglossolaryngea)

Porażenie połowicze krtani i języka, spowodowane zmianami zapalnymi (tuż poniżej podstawy czaszki), urazami jatrogennymi (intubacja) lub zmianami nowotworowymi uszkadzającymi nerwy X i XII.